§ 1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w szkoleniach tradycyjnych otwartych oraz szkoleń on-line organizowanych przez Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” (NIP: 5213641211).
 • Organizatorem szkoleń jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” (NIP: 5213641211), Polska, 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 6/12, lok. 766
 • Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.

§ 2. Definicje

 • Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
 • Organizator – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” (NIP: 5213641211).
 • Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie przez Klienta pisemnej bądź e-mailowej (pod adresem Alina.malinouskaya.fb@gmail.com) informacji o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
 • Uczestnik – osoba, która poprzez przysłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za które została wniesiona opłata.
 • Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
 • Szkolenie tradycyjne otwarte – szkolenie, w którym Uczestnicy zgromadzeni są w sali wykładowej Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”.
 • Szkolenie on-line – szkolenie, w którym Uczestnik bierze udział korzystając z komputera (tableta), poprzez zalogowanie się na platformę internetową wskazaną przez Organizatora. Szkolenie prowadzone jest przez Wykładowcę w czasie rzeczywistym, z udziałem innych Uczestników szkolenia.
 • Zgłoszenie – podanie swoich danych w interaktywnym formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie https://ala-ads.pl  lub przesłanie zgłoszenia e-mailem pod adresem Alina.malinouskaya.fb@gmail.com.
 • Strona Organizatora – strona https://ala-ads.pl, na której dokonuje się zgłoszenia na szkolenie.

§ 3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu tradycyjnym otwartym oraz szkoleniu on-line

 • Informacja o organizowanych szkoleniach przez Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie:
 • oferty publikowanej na stronie internetowej: https://ala-ads.pl, zawierającej opis szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz ceną,
 • działań promocyjno-sprzedażowych (mailing, ulotka, baner).
 • Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego przy każdym szkoleniu na stronie Organizatora lub przesłanie formularza zgłoszenia mailem Alina.malinouskaya.fb@gmail.com i dokonanie opłaty za szkolenie.
 • Organizator na 7 dni przed datą szkolenia wysyła pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu (tj. dokładne miejsce szkolenia – w przypadku szkoleń tradycyjnych, informację o płatności, o przysługującym rabacie oraz szczegółowy program szkolenia).
 • Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
 • Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności uczestnik otrzyma od Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.

§ 4. Warunki płatności

 • Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie https://ala-ads.pl w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
 • W cenie szkolenia tradycyjnego Uczestnicy otrzymują od Organizatora: materiały szkoleniowe w formie drukowanej bądź elektronicznej, Zaświadczenie/Certyfikat o ukończeniu szkolenia.
 • Cena szkolenia on-line obejmuje udział w szkoleniu (z wyłączeniem dostępu do urządzenia i sieci Internet, do których zorganizowania zobowiązany jest każdy z Uczestników we własnym zakresie), materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz Zaświadczenie/Certyfikat  uczestnictwa w szkoleniu.
 • Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 • Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto MBank 55 1140 1010 0000 5433 5900 3082 po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Tytuł przelewu powinien zawierać temat szkolenia, nazwę firmy/klienta/uczestnika oraz datę szkolenia.
 • Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom na zakończenie szkolenia lub wysyłane drogą mailową.
 • Udostępnienie przez Organizatora linku do spotkania on-line, możliwe jest wyłącznie w przypadku Uczestników, za których opłata została uiszczona i zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora.
 • Za pomocą systemu płatności przelew 24 znajdujący się pod adresem: PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań

§ 5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
 • Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 • W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.

§ 6. Rezygnacja ze szkolenia

 • Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania jej e-mailem: Alina.malinouskaya.fb@gmail.com.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie dłuższym niż 7 dni przed szkoleniem Klient/Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 • Odwołanie zgłoszenia przez Klienta/Uczestnika w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem go całością kosztów szkolenia.
 • W razie nieprzewidzialnych okoliczności dopuszczalna jest ewentualna zmiana uczestnika szkolenia.

§ 7. Reklamacje

 • Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
 • Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać w następujących formach:
 • pisemnie na adres: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, adres siedziby: Polska, 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 6/12, lok. 766,
 • na adres e-mail: Alina.malinouskaya.fb@gmail.com.
 • Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 • Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu do siedziby firmy a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Klienta/Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.
 • Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.
 • W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” : e-mail Alina.malinouskaya.fb@gmail.com.

§ 9. Postanowienia końcowe

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.06.2022 r.
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.